دومین مرکز دوبله رسمی در ایران

انجمن دوبله و گویندگی شیراز به عنوان دومین مرکز رسمی دوبله در ایران فعالیت می کند.